مقایسه محصولات

تصویر محصول تصویر محصول
مشخصات فنی
وزن دونه ای 10گرم
وزن دونه ای 70گرم
وزن بسته بندی 2000گرم
وزن بسته بندی 1000گرم
مشخصات طعم
مزه ملس ملس