مقایسه محصولات

x تصویر محصول x تصویر محصول x تصویر محصول
مشخصات فنی
وزن دونه ای 100گرم 100گرم 100گرم
وزن بسته بندی 1000گرم
وزن بسته بندی 1000گرم
وزن بسته بندی 1000گرم
مشخصات طعم
مزه ملس
مزه ملس ملس